Om skolan

Verksamheten omfattar grundskola, förskola och fritidsverksamhet

Årskurser: F-6

Antal elever: 177

Inriktning: Skola med konfessionell inriktning (Islam)

Vision

Skolans mål är att eleverna ska integreras och förankras i det svenska samhällets värderingar, men samtidigt känna sig trygga i sin egen ursprungskultur.

Undervisningen

Det primära språket på skolan är svenska och undervisning i svenska som andraspråk integreras i skolarbetet. Eleverna på skolan har framförallt somaliska som modersmål men andra språkgrupper förekommer också.

Skolan följer den svenska skollagen och läroplanen.

Vår skola

Al-Azharskolan är en fristående svensk grundskola med muslimsk profil. Skolan är öppen för alla.

Våra elever kommer från hela Örebro Kommun, vissa elever kommer från närliggande kommuner. Skolan har egen skolbuss

Skolan består av förskola, lågstadie och mellanstadie placerade på två adresser. Förskolan samt lågstadie och fritids ligger i Vivalla, mellanstadiet samt årskurs 3 ligger i Mellringe.

Det dagliga arbetet

Utbildade lärare ansvarar för undervisningen. Skolan har tillgång till flera resurser och ämneslärare som fördelas efter behov och inriktning.

Al-Azharskolan har ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och rektor.

Skolan serverar halalmat som tillagas i eget kök.